Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสาวนาถชนก  นิ่มจรรยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มาเก็บข้อมูลความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในวัยเรียน นักเรียนระดับชั้นป.1

 

       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

        

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงระบำเงือกให้นักเรียนได้ชม

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการ การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ว่าที่ ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายชโณทัย เจริญเนือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school