Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาแนะแนวการดำเนินงานกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ เด็กหญิงณัชชา  แสงประสาท ระดับชั้น ป. 3/1 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับ Cluster  ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง(1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก หัด และหัดเยอรมันในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 และวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     

              เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 คุณจินตนา ศรีสรินทร์ และครอบครัว มอบตุ๊กตาและของเล่นให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school