Get Adobe Flash player

            เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และนายสมควร รัชตวิมล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน ก.ต.ป.น เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานนิเทศและประเมินความพร้อมในครั้งนี้

       เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ คุณครูวิชาญ ชื่นเจริญ คุณครูสุมาลี จันทรัตโน และคุณครูมนัสนันท์ เดโชพัฒน์ชญานิน โดยมีนางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี

                                                                                                     

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวไลย และโรงเรียนบ้านหนองพลับร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

 

 

      เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาแนะแนวการดำเนินงานกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school