Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 คุณสำราญ เรืองดี (ลุงตุ๊) และครอบครัว นำก๋วยจั๊บมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

   เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการเรียน โครงการ DARE แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนวไลย โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม และโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          เมื่อวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลหัวหิน ได้มาประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ผลการประเมิน ผ่านในระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด และผ่านการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอธิการเดชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school