Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6

     เมื่อวันที่  20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักพัฒนาชีวิตและสังคม คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

     เมื่อวันที่  21-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2562  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่   และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

   

       เมื่อวันที่  26  มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school