Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school