Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

    

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3


          เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจรับพัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสํานักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (ติดตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560)

   

   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 11,000 บาท

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดกิจกรรมวันปีใหม่  กิจกรรมวันเด็ก และอื่น ๆ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school