Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และกิจกรรมปีใหม่ 2562 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงบ่ายมีการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

 

             เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.2561 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองพลับ ที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน การเรียนการสอนครู DARE  และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

 

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ณ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

       

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.2 ณ The Field Animal Dream และวัดห้วยมงคล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school