Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ เด็กหญิงณัชชา  แสงประสาท ระดับชั้น ป. 3/1 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับ Cluster  ปีการศึกษา 2560

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก หัด และหัดเยอรมันในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 และวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     

              เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 คุณจินตนา ศรีสรินทร์ และครอบครัว มอบตุ๊กตาและของเล่นให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง(1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่เกมส์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปัคตะกร้อ   แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  และกรีฑา   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์อีกด้วย

                          

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school