Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้น ป.5 - ม.3

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมนางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  

 

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมแจก ชง ชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

       

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school