Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  21-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2562  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่   และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

   

     เมื่อวันที่  20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักพัฒนาชีวิตและสังคม คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัด กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง

       เมื่อวันที่  26  มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให่นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ศิษย์


หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school