Get Adobe Flash player

     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สนามสอบโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ มา ณ โอกาสนี้

     วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาววาสนา ยาวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ เข้าประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนแบบ on site ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
    ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โรงเรียนจะนำไปปรับปรุงให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 
 
       วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ทำการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในชุด A เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียนแบบ On-site
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับที่มาทำการตรวจให้แก่นักเรียนในวันนี้ค่ะ
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับการติดตามความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school