Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติในโรงเรียน

   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ได้ผ่านพัฒนาการความพร้อมในระดับปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school