Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ


       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสาวบุปผา  มากแก้ว นางณัทสรณ์  รบแคล้ว และนางสาวพัชรา เกตุธิโภค นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ได้มาตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการให้โอวาท  อวยพร  ให้แนวทางในการวางตน  การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school