Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.2 ณ The Field Animal Dream และวัดห้วยมงคล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

         

    เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ 

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย 

 

 

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการวันดินโลก ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 นางสริสา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school