Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ได้มาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

 

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัคร 6 คน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์สนิท

         

   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เก่ง ดี และมีความสุข” 

 

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school