Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เก่ง ดี และมีความสุข” 

 

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัคร 6 คน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์สนิท

         

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 


       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์

   

    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( วิ่งเร็ว 50 เมตร ,ยืนกระโดดไกล ,ดึงข้อ งอแขนห้อยตัว ,วิ่งเก็บของ ,นั่งงอตัว/งอตัวไปข้างหน้า ,วิ่งระยะไกล)


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school