Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักพัฒนาชีวิตและสังคม คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

       เมื่อวันที่  26  มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให่นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ศิษย์


     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัด กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง

     เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ร.ต.วิจารณ์ สุกก่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ มาอบรมให้ความรู้นักเรียนด้านการโทรฉุกเฉิน SOS และการโทร 191 แจ้งเหตุฉุกเฉิน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school