Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณครูชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จากท่านศึกษานิเทศก์ กัญญาภัค แสงอัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school