Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสาวบุปผา  มากแก้ว นางณัทสรณ์  รบแคล้ว และนางสาวพัชรา เกตุธิโภค นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ได้มาตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการให้โอวาท  อวยพร  ให้แนวทางในการวางตน  การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติในโรงเรียน

    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการแสดงผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เกมต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา และการแสดงของนักเรียน

   

   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ได้ผ่านพัฒนาการความพร้อมในระดับปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school