Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

     เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมจัดนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มโรงเรียนอำเภอหัวหิน โดยแสดงผลงานสื่ออ่านออกเขียนได้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และจัดทำสื่อ ตามโครงการ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6

       เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี

     เมื่อวันที่  21-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2562  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่   และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

   

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school