Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและ สพป.ปข.2  ได้จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษา สืบคุณค่าความเป็นไทยโดยมีนักเรียนโรงเรียนอานันท์ โรงเรียนนเศวรห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมโครงการ

     เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโรตารี่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

       เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร้านตัดผมป้อมบาร์เบอร์ ได้มาจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ ตัดผมฟรีให้ักับนักเรียนชาย ทางโรงเรียนโรตารี จึงขอขอบคุณร้านตัดผมป๋อมบาร์เบอร์มา ณ ที่นี้

     เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตื้นและโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี


หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school