Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 พระครูวาปีวรธรรม เจ้าอาวาสวัดห้วยไทรงาม ปฐมนิเทศนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2561


    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุม ชี้แจง การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน 


    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ


        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school