Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ทำปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ตามสถานที่และอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school