Get Adobe Flash player

     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สนามสอบโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school