Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2653 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้มาทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย


     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( DT ) )


     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 นิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง


     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ทางคณะครูและ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา   "หัวใจพระพุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์" ณ วัดหนองยายอ่วม


หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school