Get Adobe Flash player
วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าอบรมเรื่องการส่งเสริมการนิเทศ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
 
 
 
เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และมีการจัดกิจกรรมสายใยรักแม่ลูก ครู ผู้ปกครอง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1 .กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำแซนวิช)
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ (ปูนพลาสเตอร์)
3. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(เรียนรู้เรื่องสับปะรด)
4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง "28 มี.ค.64 เทศบาลเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นพื้นฐานประชาธิปไตย..

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้น ม. 2 จำนวน 63 คน ได้เข้าร่วม โครงการรักปลอดภัย จัดโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณ คุณดาริณี แซ่ตั้ง จากร้านฮั่วเองพานิช ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 20 ทุน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school