Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2562  นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมีนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

      

 

              เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ ศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉัดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม

         เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school