Get Adobe Flash player

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับการติดตามความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทางเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) บริเวณสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าอบรมเรื่องการส่งเสริมการนิเทศ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
 
 
 

วันที่ 29 เมษายน 2564 ทางเทศบาลหนองพลับ ได้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อไวรัสโควิค - 19 ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน

 

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และมีการจัดกิจกรรมสายใยรักแม่ลูก ครู ผู้ปกครอง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1 .กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำแซนวิช)
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ (ปูนพลาสเตอร์)
3. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(เรียนรู้เรื่องสับปะรด)
4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school