Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

          เมื่อวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลหัวหิน ได้มาประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ผลการประเมิน ผ่านในระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด และผ่านการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ทัศนศึกษา “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

        

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอธิการเดชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ของเขตตรวจราชการที่ 5 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school