Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ณ วัดห้วยมงคล ,สถานีรถไฟหัวหิน และชายหาดหัวหิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 


 

  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557” เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

         เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  พลเอกสายหยุด  เกิดผล พร้อมด้วย ศ.ดร.อนันต์ กรุแก้ว และสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกอาคารหอประชุม โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพโดยมี  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพ


หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school