Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่  30  กันยายน 2557  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนวไลย  และโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม

 

              การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่  21 - 25 กันยายน 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฎผลดังนี้

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

72

เงิน

4

1. เด็กหญิงดรุณี  พรายแก้ว
 

1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

67

ทองแดง

7

1. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
2. เด็กหญิงสุนิสา  พันแตง
 

1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 

3

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

77.67

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงดาริกา  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงปัฐวีกานต์  กลั้นกลืน
3. เด็กหญิงอรณิชา  ไมตรีจิตต์
 

1. นางสาวพาขวัญ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง
 

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

0

เข้าร่วม

 

1. เด็กชายธยาน์พงษ์  สายพร้อมญาติ
 

1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง
 

5

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

83.65

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงชนิษฎา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงอทิตยา  พลับงาม
3. เด็กหญิงเมธาวี  อั๋นฉิม
 

1. นายขวัญชัย  สุขอยู่
2. นายวิิชิต  แดงสกุล
 

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

95.63

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนันทิตา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คีรีศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  กองวงษา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงสวิตตา  ทนงค์
 

1. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 

7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

82

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรายแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์โต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องภิรมย์
4. เด็กชายปฐมพร  พุ่มไสว
5. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์บัว
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  ทองคำ
8. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
9. เด็กชายมินธาดา  แสนบุญมี
10. เด็กชายรัตนชัย  ม่วงไหมทอง
11. เด็กชายฤทธิพร  วงค์ประเสริฐ
12. เด็กชายวทัญญู  อยู่ยงค์
13. เด็กชายสิรวัฒน์  บุญธาทิพย์
14. เด็กชายสุรินทร์  ชาวพม่า
15. เด็กหญิงอภิญญา  ทองนาค
16. เด็กหญิงอมินตรา  ทองศรี
17. เด็กชายอัครพนธ์  จาดสกุล
18. เด็กชายเก่ง  สิงห์โต
19. เด็กชายเมธี  เทียนหอม
20. เด็กชายเอกภาพ  ไชยแสง
 

1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
3. นายธเนศร์  เจริญเนือง
4. นางพรอำไพ  ฉิ่งเล็ก
5. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
 

8

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

0

เข้าร่วม

 

1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอบสันเที๊ยะ
 

1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
 

9

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

65

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงสวิตตา  ทนงค์
 

1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
 

10

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

 

1. เด็กชายเจษฎากร  คล้ายวงษ์
 

1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
 

11

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

15

เข้าร่วม

11

1. เด็กหญิงปาริสา   พันแตง
 

1. นางสาวแสงจันทร์  บุญสนอง
 

12

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายลักษมณ์  นภัสกรวงศ์
 

1. นางสาวละออง  มีทรัพย์
 

13

คอมพิวเตอร์

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธาดา  เผือกหอม
2. เด็กชายรุ่งเพชร  คงโคตร
 

1. นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวพาขวัญ  กอวชิรพันธ์
 

14

คอมพิวเตอร์

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

96

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
2. เด็กหญิงสุนิสา  พันแตง
 

1. นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวพาขวัญ  กอวชิรพันธ์
 

15

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

-

-

-

1. เด็กชายพรพิพัฒน์  สร้อยมาลี
2. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีเจริญ
3. เด็กชายอานัส  สังข์ทอง
 

1. นางสุมาลี  จันทรัตโน
 

 

 

       

   ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  กิจกรรมประกวดห้องสมุดในสถานศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บัดนี้ ได้ตัดสินผลการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า  

            นางสาวเบญจมาภรณ์   กลิ่นพูน  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับรางวัล สื่อส่งเสริมการอ่าน ยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง (อันดับที่  1 )  พร้อมเงินรางวัล  4,000  บาท

 

        เมื่อวันที่  15 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

    1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑา ประเภท 1500 เมตร หญิง  อายุไม่เกิน 15 ปี

          ได้แก่   เด็กหญิงสุนิสา   พันแตง

    2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑา ประเภท 800 เมตร หญิง  อายุไม่เกิน 15 ปี

         ได้แก่   เด็กหญิงสุนิสา   พันแตง

    3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง  อายุไม่เกิน 15 ปี

         ได้แก่   เด็กหญิงสุนิสา   พันแตง         เด็กหญิงนิธิตา    ใจเอื้อย

                     เด็กหญิงอทิตยา  พลับงาม      เด็กหญิงไอลดา   สุวรรณเกิด

     4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากรีฑา ประเภท 800 เมตร ชาย  อายุไม่เกิน 15 ปี

          ได้แก่   เด็กชายราเชน   ทรัพย์อุ่น

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร "ในรั้วโรงเรียน" ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับงานชลประทาน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school