Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ วัดหนองพลับ

          โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิระดับปฐมวัย (สมาธิถ้วยน้ำ) เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนมีสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป และยังช่วยให้เด็กสามารถรับมือกับความเครียด ความกดดัน หรือความกลัวได้ดีขึ้น

         เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2557 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ไปร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองยายอ่วม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


         เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน  2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โดยนายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนางอารยา  ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ในเรื่องดังนี้

       1. การนำผลการวิเคราะห์ผลการสอบ  NT, O-NET  ปีการศึกษา 2556 ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

        2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

        3. การนำค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ

        4. การดำเนินงานมาตรการแนวทางเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

                 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ร่วมกัยแสดงมุทิตาจิต คุณครูบุญยวง  ทัพพะมูล ในการเกษียณอายุราชการ 

" จากวันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ "

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school