Get Adobe Flash player

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวน การเรียนรู้ งานบัญชี / การเงิน งานวางแผนอัตรากำลัง งานธุรการและสารบรรณ
งานนิเทศการศึกษา งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานวัดผลประเมินผล/เทียบโอน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้เงิน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานแนะแนวการศึกษา กองทุนสวัสดิการโรงเรียน   การจัดระบบบริหาร และพัฒนาองค์กร
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้     งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
งานส่งเสริม สนับสนุน งานวิชาการ     งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ     การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
      การสำมะโนนักเรียนและรับนักเรียน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school