Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเรียน ซึ่งก่อสร้างจากเงินบริจาคจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 3,600,000.00 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตชม ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสโมสรและสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมพิธีด้วย

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนวงดนตรีไทยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมต่อไป

      เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่ ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างนักเรียน ครูและโรงเรียนให้เหนี่ยวแน่น

         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับชุมชนหนองยายอ่วม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน "กลองยาว" ในงาน"มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2558" ณ สะพานปลา อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2557 โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 8 กลุ่มสาระ และการสาธิตการทำอาหารต่างๆ โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school