Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักพัฒนาชีวิตและสังคม คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school