Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  21-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2562  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่   และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school