Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2562  นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมีนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

      

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school