Get Adobe Flash player

        โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านให้ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ P, D, C, A  ทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด  และพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school