Get Adobe Flash player

 

      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

    1. นายธนศักดิ์            สุวรรณเกิด       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

   2. นายประจวบ           ฮับใบ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                         รองประธานกรรมการ

   3. นายยงยุทธ์            สมบัติวิทย์         ผู้แทนผู้ปกครอง                    กรรมการ

   4. นายธเนศร์             เจริญเนือง        ผู้แทนครู                               กรรมการ        

   5. นายสรศักดิ์            จันทร์สิริรักษ์     ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

   6. นายสนิท                พึ่งพงษ์             ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

   7. นางสุพรรณี            แสงประสาท      ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ

   8. พระอธิการเส่ย   สิริธโร                   ผู้แทนองค์กรศาสนา              กรรมการ

   9. พระครูเกษมสุภาจารย์                     ผู้แทนองค์กรศาสนา              กรรมการ

  10. นางอารมณ์            คุณาสุธีรัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  11. นายสุริน                บุญปก             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  12. ร้อยตำรวจตรีวิจารณ์   สุกก่ำ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  13. นางประทุม             ผลทวีทรัพย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  14. นายสมัย                เผือกหอม         ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

  15. นายพงษ์ศักดิ์         สาลีกงชัย         ผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school