Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  และกำหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนต่อไป

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school