Get Adobe Flash player

ปีการศึกษา 2556

ที่ รางวัล
1.

 รางวัล  ::  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

 

กิจกรรม  ::  การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

 

จาก  ::  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 2.  

รางวัล  ::  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเด่น ระดับประเทศ 

 

กิจกรรม  :: โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำ ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2556

 

จาก  :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

     
     
     
     
     
     

 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school