วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาววาสนา ยาวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ เข้าประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนแบบ on site ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
    ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โรงเรียนจะนำไปปรับปรุงให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น