*** โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน ***