Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน  2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โดยนายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนางอารยา  ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ในเรื่องดังนี้

       1. การนำผลการวิเคราะห์ผลการสอบ  NT, O-NET  ปีการศึกษา 2556 ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

        2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

        3. การนำค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ

        4. การดำเนินงานมาตรการแนวทางเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

         เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2557 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ไปร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองยายอ่วม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


           เมื่อวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซต์ จ.เพชรบุรี   โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก   โรงเรียนบ้านหนองไผ่   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว   โรงเรียนบ้านเนินพยอม   และโรงเรียนบ้านวังโบสถ์  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

                 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ร่วมกัยแสดงมุทิตาจิต คุณครูบุญยวง  ทัพพะมูล ในการเกษียณอายุราชการ 

" จากวันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ "

        เมื่อวันที่  30   กันยายน 2557 ตัวแทนจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพ นำโดย คุณมาลีรัตน์  ปลึ้มจิตชม ได้มาติดตามความคืบหน้าในการสร้างหอประชุม ซึ่งได้พูดคุยรายละเอียดกับผู้รับเหมาและวิศวกรก่อสร้าง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school