Get Adobe Flash player

               วันที่ 5 สิงหาคม  2557 สถานีอนามัยตำบลหนองพลับ ได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป. 6 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

      วันที่ 5  สิงหาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

      1.  นายปรีชา          บุปผาชาติ        รอง ผอ. สพป.ระจวบคีรีขันธ์ เขต 2

      2.  นายวีระพล        มหาวีระรัตน์     ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก 

      3.  นางสุจิรา           เมฆนิติ               ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   

 

 

 

       

              เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม  2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์ปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีตัวแทนครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  12  โรงเรียน โดยมีนายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเป็นประธานเปิดงาน 

        เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2557 บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวอลล์โอวัลติน โดยจัดกิจกรรมเล่นเกม พร้อมรับของรางวัลและแจกไอศกรีม  ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

                โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school