เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และมีการจัดกิจกรรมสายใยรักแม่ลูก ครู ผู้ปกครอง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1 .กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำแซนวิช)
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ (ปูนพลาสเตอร์)
3. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(เรียนรู้เรื่องสับปะรด)
4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย