เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณครูชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จากท่านศึกษานิเทศก์ กัญญาภัค แสงอัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2