เมื่อวันที่  30  กันยายน 2557  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนวไลย  และโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม