เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี