Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 นิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school