Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าค่ายลูกเสือ ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school