เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ