Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสาวนาถชนก  นิ่มจรรยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มาเก็บข้อมูลความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในวัยเรียน นักเรียนระดับชั้นป.1

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school