เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ว่าที่ ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายชโณทัย เจริญเนือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560