Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เก่ง ดี และมีความสุข” 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school