โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษา  

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน