Get Adobe Flash player

ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1.

นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย

ผู้อำนวยการ/คศ.3

 

 

2.

 

นางสาวละออง  มีทรัพย์

ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3.

นายธเนศร์  เจริญเนือง

ครู/คศ.2 ค.บ. พลศึกษา

4.

 

นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน

ครู/คศ.2

ศษ.ม.

ภาษาไทย

5.

 

นายขวัญชัย  สุขอยู่

ครู/คศ.2

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

6.

 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี

ครู/คศ.1

ค.บ.

ดนตรี

7.

 

นางสาวสุกฤตา    สมอ่วม

ครู/คศ.1

  ค.บ.

ปฐมวัย

8.

 

นางสาวแสงจันทร์ บุญสนอง

ครู/คศ.1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

9.

 

นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง

ครู/คศ.1

วท.บ

ป.บัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10.  

นางสาวพาขวัญ   กอวชิรพันธ์

ครู/คศ.1

วท.บ

ศษ.ม.

 

สถิติ

การบริหารการศึกษา

 

11.  

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน

ครู/คศ.2

วท.บ.

ศษ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารการศึกษา

12.  

นายวสันต์   พันธ์ทอง

ครู/คศ.1

ค.บ.

 

การประถมศึกษา

 13.  

 นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ

ครู/คศ.1

ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 14.  

 นางสาวยุพเยาว์  บุญโต

 ครู/คศ.1

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 15.  

นางสาวศิวพร  บุญแท้ 

 ครู/คศ.1

ศษ.บ. 

 คณิตศาสตร์

 16.  

 นางสาวศิริกุล  มาจุฬา

ครู/คศ.1 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 17.  

นางพชร  สมพันธุ์ 

 ครู/คศ.2 

 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 18.  

นายปัณณวัฒน์  โกลากุล 

 ครูผู้ช่วย 

 

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 19.

นางรัชนิวรรณ  หนูสะอาด

 ครู/คศ.3 

 

ศษ.บ.  

การประถมศึกษา

 20. นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย

 ครูผู้ช่วย 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 21.

นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ. 

ภาษาไทย

 22.

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

 23.

นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

พลศึกษา

 24.

นางสาวศรีอาภา  ยอดโมรา

 ครูผู้ช่วย

 

ค.บ.

ศิลปศึกษา

 25.

นางสาวปัทมาพร  สุขศรี

 ครู/คศ.1

 

ค.บ.

 ศษ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

 26.

 นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
ครูผู้ช่วย   ศษ.บ.  พลศึกษา
 27.  นางสาวจีรนันทร์  พิริยสถิต ครูผู้ช่วย   ศษ.บ.  ภาษาไทย
 28.  นางสาวเมธาวี  เสือสง่า ครูผู้ช่วย   ค.บ.  ภาษาไทย
 29.  นางสาวจีรนันท์  เกตุงาม ครูผู้ช่วย   ค.บ.  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 30.  นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร์ ครูผู้ช่วย   ค.บ.  ภาษาอังกฤษ
 31.  นางสาวธันย์กมล  หวลระทึก ครูผู้ช่วย   ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

1.     นางสาวศิริยา  เมืองนก พี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.บ. สังคมศึกษา
2. นางสาววิภา  วงษกรอบ ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
           
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school