Get Adobe Flash player

ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1.

นางสาวปุณฑรีก์  ปานหอม ผู้อำนวยการ/คศ.3

 

 

2.

นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน ครู/คศ.3 ศษ.ม. ภาษาไทย

3.

นายธเนศร์  เจริญเนือง ครู/คศ.2 ค.บ. พลศึกษา

4.

นายขวัญชัย  สุขอยู่

ครู/คศ.2

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

5.

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี

ครู/คศ.2

ค.บ.

ดนตรี

6.

นางสาวสุกฤตา    สมอ่วม

ครู/คศ.3

  ค.บ.

ปฐมวัย

7.

นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง

ครู/คศ.2

วท.บ

ป.บัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8.

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน

ครู/คศ.3

วท.บ.

 

ศษ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารการศึกษา

 9.

 นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ

ครู/คศ.2

ค.บ. 

 

ศษ.ม.

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การบริหารการศึกษา

 10.

 นางสาวยุพเยาว์  บุญโต

 ครู/คศ.2

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 11.

นางพชร  สมพันธุ์ 

 ครู/คศ.2 

 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 12.

นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ

 ครู/คศ.2

 

ค.บ. 

ภาษาไทย

 13.

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร

ครู/คศ.2 

 

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

 14.

นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง

 ครู/คศ.2

 

ค.บ.

ค.ม.

พลศึกษา

พลศึกษา

 15.

นางสาวปัทมาพร  สุขศรี

 ครู/คศ.3

 

ค.บ.

 

 ศษ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

 

การบริหารการศึกษา

 16.  นางสาวเมธาวี  เสือสง่า ครู/คศ.1   ค.บ.  ภาษาไทย
 17.  นางสาวจีรนันท์  เกตุงาม ครู/คศ.1   ค.บ.  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 18.  นางสาวธันย์กมล  หวลระทึก ครู/คศ.1   ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
19. นายอำพล    จันทร์แจ้ง  ครู/คศ.1   ค.บ.  สังคมศึกษา
20. นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ์   ครู/คศ.1  ค.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน์   ภิญโญสิริพันธ์ุ ครู/คศ.1  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
22. นางสาวเกศินี   มุ่งหมาย ครู/คศ.1
 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
23.  นางสาวขนิษฐา  คล่องดี ครู/คศ.1 ค.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

24. นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ ครูู/คศ.3

ค.บ. 

ค.ม.

 

คณิตศาสตร์

 คณิตศาสตร์ศึกษา

25.   นางสาวปิลันทนา  ธรรมรักษา ครูผู้ช่วย ศศ.บ ภาษาไทย
26.  

นางสาวศิริรัตน์  ศรีทอง

ครูผู้ช่วย กศ.บ วิทยาศาสตร์ 
27.   นางสาวศิริพร มิชพล ครูผู้ช่วย

ศษ.บ

ปฐมวัย 
28.   นางสาวภัทรธิดา  ทองไทยจรูญ ครู  ค.บ.  ภาษาไทย
29.   นางสาวศุภนิดา จันทร์สง่า ครูผู้ช่วย ค.บ.  ภาษาอังกฤษ
30.   นางสาวจุไรวรรณ  ห่อทอง ครูผู้ช่วย ศษ.บ สังคมศึกษา
31.   นางสาวอุษา  เดชวัน ครู/คศ.1 ค.บ.  ศิลปศึกษา

 

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

1.     นางสาวลินลดา สินอ่วม พี่เลี้ยงเด็กพิการ    
2. นางสาววิภา  วงษกรอบ ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
 3.    นายนพดล  สีนาค  นักการภารโรง    
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school