Get Adobe Flash player

ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1.

 

นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง

ผู้อำนวยการ/คศ.3

ค.บ.,ป.บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ/บริหารการศึกษา

2.

 

นางสายพิน  อังกินันทน์

ครู/คศ.3

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

3.

 

นางพรอำไพ  ฉิ่งเล็ก

ครู/คศ.3

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา 

4.

  นางสาวละออง  มีทรัพย์

ครู/คศ.3

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5.

 

นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน

ครู/คศ.2

ศษ.ม.

ภาษาไทย

6.

 

นายขวัญชัย  สุขอยู่

ครู/คศ.2

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

7.

 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี

ครู/คศ.1

ค.บ.

ดนตรี

8.

 

นายธเนศร์  เจริญเนือง

ครู/คศ.2

ค.บ.

พลศึกษา

9.

 

นางสาวสุกฤตา    สมอ่วม

ครู/คศ.1

  ค.บ.

ปฐมวัย

10.

 

นางสาวแสงจันทร์ บุญสนอง

ครู/คศ.1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

11.

 

นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง

ครู/คศ.1

วท.บ

ป.บัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

12.  

นางสาวพาขวัญ   กอวชิรพันธ์

ครู/คศ.1

วท.บ

ศษ.ม.

 

สถิติ

การบริหารการศึกษา

 

13.  

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน

ครู/คศ.2

วท.บ.

ศษ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารการศึกษา

14.  

นายวสันต์   พันธ์ทอง

ครู/คศ.1

ค.บ.

 

การประถมศึกษา

 15.  

 นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ

ครู/คศ.1

ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 16.  

 นางสาวยุพเยาว์  บุญโต

 ครู/คศ.1

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 17.  

นางสาวศิวพร  บุญแท้ 

 ครู/คศ.1

ศษ.บ. 

 คณิตศาสตร์

 18.  

 นางสาวศิริกุล  มาจุฬา

ครู/คศ.1 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 19.  

นางพชร  สมพันธุ์ 

 ครู/คศ.2 

 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 20.  

นายปัณณวัฒน์  โกลากุล 

 ครูผู้ช่วย 

 

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 21.

นางรัชนิวรรณ  หนูสะอาด

 ครู/คศ.3 

 

ศษ.บ.  

การประถมศึกษา

 22. นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย

 ครูผู้ช่วย 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 23.

นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ. 

ภาษาไทย

 24.

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

 25.

นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

พลศึกษา

 26.

นางสาวศรีอาภา  ยอดโมรา

 ครูผู้ช่วย

 

ค.บ.

ประติมากรรม

 27

นางสาวปัทมาพร  สุขศรี

 ครู/คศ.1

 

ค.บ.

 ศษ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

 28    นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
ครูผู้ช่วย   ศษ.บ.  พลศึกษา

 

 ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างประจำ

1.     นางสาววิภา  วงษกรอบ ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
2. นางสาวสิรินันท์  จันทร์อ่ำ ครูอัตราจ้าง ค.บ. นาฏดุริยางคศาสตร์
 3.    นายสำราญ   เรืองดี ช่างไม้ 3  -  -
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school