Get Adobe Flash player
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      25 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      35 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      10 เครื่อง
ใช้งานได้:
      10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      45 เครื่อง
ใช้งานได้:
      40 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง

 


 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school